Általános Szerződési Feltételek

Ha Ön az Egyesült Királyságban, Kínában, Csehországban, Németországban, Magyarországon vagy Szlovákiában ügyfelünk, akkor az adott országra vonatkozó szerződési feltételeket kell alkalmazni az Önök és köztünk létrejött szerződésben.

 

Ha Ön nem a fent említett országok valamelyikében működik, akkor a G&P vállalatcsoport által kibocsátott ajánlat (ahogy az adott ajánlatban részletezve van) szerződési feltételeit kell alkalmazni az Önök és köztünk létrejött szerződésben.

 

Kérjük, kattintson az alábbiakra és töltse le a szerződési feltételeket.

A G & P Quality Management Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltatásnyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

1.

A jelen szerződési feltételekben az alábbi kifejezések a következő jelentéssel bírnak, és a rokon értelmű kifejezéseket is ennek megfelelően kell értelmezni:

1.1.

“Szolgáltató” a G & P Quality Management Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

1.2.

“Ügyfél” az a természetes vagy jogi személy vagy ezen személyek csoportja, aki/amely a Szolgáltatótól szolgáltatásokat rendel.

1.3.

“Szolgáltatások” a Szolgáltatónál tett Megrendelésben szereplő szolgáltatások.

1.4.

“Feltételek” az alábbiakban meghatározott feltételek, amelyek a Szolgáltatások nyújtása során irányadóak.

1.5.

“Megrendelés” az Ügyfél által a Szolgáltatónál – akár szóban akár írásban – tett megrendelés a jelen Feltételekhez csatolt árajánlatban és a megfelelő formanyomtatványon meghatározott Szolgáltatások nyújtására vonatkozóan. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az ilyen Megrendeléssel kapcsolatos konkrét, egyedi megrendelését a Szerződés keltét követő 3 munkanapon belül megteszi.

1.6.

“Szerződés” az a szolgáltatási szerződés, amely vagy a Megrendelésnek a Szolgáltató általi kifejezett elfogadásával vagy a Szolgáltató által a Szolgáltatások nyújtásának megkezdésével jön létre.
2.

2.1.

A Feltételek minden Szerződés részét képezik.

2.2.

Sem az Ügyfelet, sem a Szolgáltatót nem köti a Feltételek bárminemű módosítása, azoktól való elállás vagy azok kiegészítése, kivéve, ha abban a felek írásban megállapodtak és a megállapodást aláírták.

2.3.

Az Ügyfél által az üzleti tevékenysége során alkalmazott szerződési feltételek nem alkalmazandóak a Szerződésre.

2.4.

A Szerződést megelőzően bármilyen időpontban tett nyilatkozat nem része a Szerződésnek és olyan szándéknyilatkozatként vagy mellékkötelezettségként sem értelmezhető, amely alapján az Ügyfél megkötötte a Szerződést.

2.5.

Az árajánlatban, árlistában, elfogadó nyilatkozatban, számlában vagy bármely egyéb, a Szolgáltató által kibocsátott dokumentumban lévő sajtó- vagy gépelési hibát a Szolgáltató – felelősségvállalás nélkül – köteles kijavítani.

2.6.

Minden műszaki leírás, leírás, terv, rajz, eszköz vagy bármely egyéb, az Szolgáltató által a Szolgáltatásokkal kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információ megközelítő jellegű és nem képezi részét a Szerződésnek; és a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatásokra vonatkozóan módosításokat vagy változtatásokat hajtson végre.

2.7.

Amennyiben az Ügyfél fel kívánja mondani a Megrendelését, úgy arról a Szolgáltatót 24 órás felmondási határidő betartása mellett köteles tájékoztatni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a felmondásig elszenvedett költségeit és kiadásait érvényesítse.

2.8.

Az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben felel azért, hogy az általa, illetve nevében tett megrendelés feltételei vagy rendelkezésre bocsátott egyéb anyag megfelelőségét biztosítsa, valamint, hogy a Szolgáltatónak a Szolgáltatásokra vonatkozó minden szükséges információt megfelelő időben rendelkezésre bocsásson annak érdekében, hogy a Szolgáltató a Szerződés szerinti kötelezettségeinek, az abban meghatározott feltételekkel összhangban eleget tehessen. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az ilyen Megrendeléssel kapcsolatos konkrét megrendelését a Szolgáltatóval a Szerződés keltét követő három munkanapon belül közli.

2.9.

Az Ügyfél köteles biztosítani, hogy a Szolgáltatások teljesítése során igénybevett minden épület, járda, magánhasználati út, nyitott tér vagy bármely más terület biztonságos és a szándékolt használatra alkalmas, valamint, hogy a szükséges közművekkel megfelelően ellátott és minden szokásos kockázat ellen biztosított legyen.
3.

3.1.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a Szolgáltatások Szerződésben meghatározott időkeretben történő teljesítése érdekében. A Szolgáltatás időtartama nem lényeges eleme a Szerződésnek.

3.2.

A Szolgáltató nem felelős az Ügyféllel szemben az Ügyfél által közvetlenül vagy közvetetten a Szolgáltatások nyújtásának késedelmes teljesítése folytán elszenvedett veszteség vagy kár megtérítésére.

3.3.

. A Szolgáltató nem felelős az Ügyféllel szemben a Szolgáltatások egészének vagy egy részének közvetlenül vagy közvetetten vis maior, természeti erők, háború, politikai esemény, sztrájkok vagy elbocsátások, tűzvész, árvíz, gépezet elromlása, az Ügyfél által a Szolgáltatások nyújtásához szükséges anyagok késedelmes szállítása vagy nem szállítása, bármely munkának a Szolgáltató vállalkozói vagy gyártói által késedelmes elvégzése vagy el nem végzése vagy bármely egyéb, a Szolgáltatón kívül álló ok (akár hasonlít az előzőekhez, akár nem) miatti nem teljesítése vagy nem szállítása esetén, akár létezett ez az ok a Szerződés megkötésének időpontjában, akár nem.
4.

4.1.

Amennyiben az Ügyféllel, írásban másként nem állapodnak meg, a Szolgáltatások díját a számla keltétől számított 30 napon belül (az “Esedékesség Időpontja”) kell megfizetni magyar forintban. A fizetési határidő a Szerződés lényeges eleme. A számla az Ügyfél vásárlói azonosító számának feltüntetésével és anélkül is érvényes.

4.2.

A Szolgáltató jogosult az Esedékesség Időpontjától a fizetés időpontjáig a ki nem fizetett vételárra a Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. §-ban meghatározott késedelmi kamatot felszámítani.

4.3.

A Szolgáltató jogosult az elkülönülő munkafolyamatokra vagy a Szolgáltatások nyújtásának időtartama alatt hetente vagy egyébk ént az Ügyféllel egyeztetett más módon közbenső számlák kibocsátására.

4.4.

A számla keltétől számított 14 napon belül írásban meg nem támadott számlák az Ügyfél által elfogadott számláknak tekintendők.

4.5.

Amennyiben a felek a Szerződésben másként nem állapodnak meg, a számlákat a következő – a számlán részletezett és adott esetben a Szolgáltató óradíjain alapuló – módon számítják:

4.5.1.

a Szolgáltatások nyújtására fordított munkaidő tartama. A Szolgáltató várakozási ideje (beleértve, a fenti általános feltételek szűkítése nélkül, az anyagok szállítását, működési zavarokat, melléktermékek megváltozását és bármely egyéb, a Szolgáltatón kívül álló okot) és az étkezési szünetek az Ügyfélnek kiszámlázott munkaidő részét képezik;

4.5.2.

a Szolgáltatások nyújtásánál használt eszközök és gépek;

4.5.3.

a Szolgáltatások nyújtásánál használt anyagok mennyisége; és

4.5.4.

a kilométerpénz, utazási idő, szállás és kapcsolódó költségek.

4.6.

Az Ügyfél nem jogosult a Szolgáltatóval szemben álláspontja szerint esedékessé vált követelésének a Szolgáltató számlákövetelésébe történő beszámításra.
5.

5.1.

A jelen 5) pontban meghatározott feltételek valamennyi, a Szolgáltatásokra vonatkozó bármely természetű, kifejezett vagy törvény, kereskedelem, szokás által vagy egyéb módon implicit létező feltételt, szavatosságot vagy nyilatkozatot helyettesítik és minden ilyen feltétel, szavatosság vagy nyilatkozat kizárt.

5.2.

A Szolgáltató nem felel a Szolgáltatások olyan hibáiért, amelyek közvetlenül vagy közvetve az Ügyfél tervének, rajzának, pontosításának vagy megrendelésének való megfelelésből származnak.

5.3.

A Szolgáltató Szerződés szerinti felelőssége nem haladja meg az ezen Szerződés szerinti Szolgáltatások díjának mértékét.

5.4.

A 5.6 feltételben foglalt rendelkezések betartásával a Szolgáltató nem felelős az alábbi szerződéses, szerződésen kívüli vagy egyéb okból fakadó veszteségért vagy kárért, akkor sem ha az a Szolgáltató által előrelátható volt, vagy a Szolgáltató illetve a Szolgáltató teljesítési segédje hanyagságából ered közvetve vagy közvetlenül:

5.4.1.

az Ügyfél vagy bármely más személy által elszenvedett profit-, üzleti veszteség vagy bevételkiesés; és/ vagy

5.4.2.

az Ügyfél vagy harmadik személy által elszenvedett különös, közvetett vagy következménykár; és/ vagy

5.4.3.

az Ügyfél ellen harmadik személy által történő igényérvényesítésből fakadó kár.

5.5.

Az Ügyfél megtéríti a Szolgáltatónak minden alábbiak szerinti igényérvényesítéséből felmerülő kárárt, költségét, kiadását (ideértve bírósági költségeket és a jogi képviselő díját ):

5.5.1.

a Ptk. termékfelelősséggel kapcsolatos rendelkezéseiből származó kötelezettséggel kapcsolatban; és/vagy

5.5.2.

az Ügyfél terveinek, rajzainak, műszaki leírásainak vagy megrendeléseinek való megfelelőségből fakadó ipari és/vagy szellemi tulajdonjog megsértéséből származó igények; és/vagy

5.5.3.

az Ügyfél szerződésszegése, gondatlansága vagy szándékos tette vagy mulasztása.

5.6.

A Feltételek nem irányulnak bármely olyan felelősségvállalás kizárására vagy korlátozására, amely a hatályos magyar jogszabályok alapján tilos.

5.7.

A jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben a felek kizárják a jogszabályon, illetve a common law-n alapuló szavatossági kötelezettségeket.
6.

6.1.

Amennyiben az Ügyfél a tőle elvárható legrövidebb határidőn belül, de minden esetben a hiba felfedezésétől számított 7 napon belül értesíti a Szolgáltatót a Szolgáltatások minőségének hibájáról és a Szolgáltató elismeri, hogy a hiba létezik és részben vagy teljesen nem a Szolgáltatón kívül álló ügy, lépés vagy esemény miatt következett be, a Szolgáltató saját mérlegelése szerint vagy kijavítja a hibát, vagy a Szerződés szerinti ár arányos részét visszatéríti az Ügyfélnek.
7.

7.1.

Az Ügyfél kötelezettséget vállal a Szolgáltatóval szemben, hogy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződés időtartama alatt vagy a Szerződés megszűnését követő 6 hónapig sem közvetlenül, sem ügynökök útján vagy más módon, sem saját nevében vagy bármely más személy, cég vagy társaság nevében közvetetten vagy közvetlenül nem alkalmaz, nem bíz meg és nem is tervez alkalmazni vagy megbízni olyan személyt, aki a Szerződés időtartama alatt a Szolgáltató nevében az Ügyfél részére a Szolgáltatások bármely részének nyújtásában közreműködött.

7.2.

Amennyiben az Ügyfél a 7.1 feltételben meghatározott személyt az ott meghatározott módon és időtartam alatt alkalmaz, vagy megbíz, köteles a Szolgáltatónak a megfelelő kötbért kifizetni.

7.3.

A 7.1 és 7.2 pontokban foglalt szerződéses kötelezettségvállalások megszegése esetén a Szolgáltató szerződésszegésenként (azaz például Munkavállalóként) 3.000 EUR összegű kötbér érvényesítésére jogosult.

7.4.

A jelen cikk szerinti kötbér a Szolgáltató által kiállított számla alapján, annak az Ügyfél általi kézhezvételétől számított 15 napon belül válik esedékessé.

7.5.

A Szolgáltató a Szerződésben foglaltak szerint vagy azzal kapcsolatban felmerülő felelőssége nem haladhatja meg: a) a SZerződéssel érintett Megrendelésben nyújtott Szolgáltatások ellenértékét, avagy amennyiben az alacsonyabb, b) vagyoni kár, illetve személyi sérülés esetén a £10.000.000 összeget, egyéb kárigányek esetén a £ 1.000.000 összeget.
8.

8.1.

Ahol a fizetés váltóval, csekkel vagy egyéb átruházható fizetőeszközzel történik, a Szolgáltató addig nem tekinti megérkezettnek a kifizetett összeget, ameddig a váltót, csekket vagy más eszközt nem váltotta be fizetésre, még akkor sem, ha a Szolgáltató átruházta és valamilyen ellenértéket kapott érte.
9.

9.1.

Az Ügyfél által általában a számlára teljesített kifizetések, amelyek rendeltetését a Szolgáltató másként nem határozza meg, a Szolgáltató kifizetetlen számláira tekintettel számsorrendben, a legalacsonyabb számtól kezdődően kerülnek jóváírásra.
10.

10.1.

A 11. és 12. feltételre is figyelemmel, a Szerződés a megadott idõtartamra a Szállító árajánlatában vagy a Projektengedélyezési űrlapban (ha van). Ha nincs meghatározva időtartam, a Szerződés a Szolgáltatások teljes befejezéséig folytatódik. Ha a Szolgáltatások ismétlődő jellegűek, a Szállítónak továbbra is nyújtania kell a szolgáltatásokat addig, amíg az Ügyfél írásban nem értesíti a Szolgáltatót, hogy már nem igényli a Szolgáltatásokat, vagy a Szolgáltató bejelenti a Szerződés felmondását . Abban az esetben, ha az Ügyfél értesíti a Szolgáltatót, hogy már nem igényli a Szolgáltatásokat, az Ügyfél köteles a Szolgáltató arányos díját megfizetni.
11.

11.1.

Valamennyi Szolgáltatás-nyújtás külön szerződésnek tekintendő. Amennyiben az Ügyfél nem fizet ki bármely Szolgáltatás-nyújtás ellenértékét az Esedékesség Időpontjában vagy a Szolgáltató olyan információt kap az Ügyfélről, amelyet saját mérlegelése szerint hátrányosnak ítél meg, a Szolgáltató jogosult arra, hogy a Szolgáltatások további nyújtását felfüggessze vagy azonnali hatállyal írásbeli értesítéssel módosítsa a Szerződésben, vagy a Szolgáltató és az Ügyfél illetve kapcsolt vállalkozása vagy leányvállalata között létező szerződésben foglalt azon rendelkezéseket (amennyiben vannak ilyenek), amelyek alapjánúgy tekintheti vagy késedelmes fizetés esetén úgy kezelheti a Szerződést, mint amely rendelkezéseinek az Ügyfél rosszhiszeműen nem tett eleget. A fentiek nem érintik a SZolgáltatónak az általa nyújtott Szolgáltatások díjának és az Ügyfél szerződésszegése folytán okozott kárának megtérítéséhez fűződő jogát.
12.

12.1.

Amennyiben az Ügyfél ellen csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolási eljárás indul (az újjászervezés vagy az egyesülés kivételével) vagy vagyonfelügyelő illetve felszámolóbiztos kerül kijelölésre, a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, a Szolgáltatónak az általa nyújtott Szolgáltatások díjának kifizetéséhez és a megszűnés folytán okozott kára megtérítéséhez fűződő jogának sérelme nélkül, abban az esetben is, ha a megszűnésre a Szolgáltató magatartása miatt kerül sor.
13.

13.1.

A Szolgáltató jogai nem sérülnek vagy kerülnek korlátozásra az Ügyfelet érintő bármely hanyagság vagy mulasztás miatt és a szerződésszegés következményeiről való lemondás nem tekinthető a lényeges szerződésszegés következményeiről való lemondásnak.
14.

14.1.

Az Ügyfél a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem engedményezheti bármely Szerződésből eredő jogait.
15.

15.1.

Bármely szerződés rendelkezései alapján tett értesítés akkor minősül megfelelően kézbesítettnek, ha azt saját kezűleg kézbesítetették, vagy ha ajánlott postai küldeményként feladták. Az íly módon történt feladástól számított hetedik (7) naptári napon kézbesítettnek kell tekinteni az értesítést.
16.

16.1.

Jelene Szerződés Magyar és angol nyelven készült. Eltérés esetén a Magyar nyelvű verzió az irányadó.
17.

17.1.

Ezen Feltételeket és valamennyi Szerződést a magyar jognak megfelelően kell értelmezni, és ezekre vonatkozóan a magyar bíróságoknak van joghatósága.

Minőségügyi szolgáltatások nemzetközi partnereink számára 1994 óta.

Beszállítók OEM-ek

Kapcsolat

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management Kft 1133 Budapest, Váci út 76.

    +36 1 550 0339